BOREN

BOREN ve K.S.Ü. PROTOKOLÜ-02.06.2015

http://www.haber3.com/ksu-bunyesinde-boren-yetkinlik-merkezi-kuruluyor-1088254h.htmh

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Arasında Boren Ahşap, Kompozit ve Uygulamaları Yetkinlik Merkezi Kurulmasına İlişkin Protokol İmzalanmıştır. Protokol sonucunda Taraflar;

Madde-5: YASAL DAYANAK

Bu protokol 4865 sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü kurulması hakkında kanuna, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununa ve 2809 sayılı yüksek öğretim kurumları teşkilat kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde-7 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BOREN, Doç. Dr. Ramazan KURT tarafından üniversite bünyesinde yürütülerek tamamlanmış olan -Bor Bileşikleri Kullanılarak Yanmaya Dayanıklı Odun/Plastik Kompozit Üretimi- başlıklı proje, Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ tarafından Üniversite bünyesinde yürütülerek tamamlanmış olan -Buğday Saplarından Kraft-Sodyumborhidrür Yöntemi ile Kağıt Hamuru Üretimi ve Oksijen-Sordyumperborat Monohidrat ile Ağartılması-  başıklı proje ve Doç. Dr. Nilgül ÇETİN tarafından Üniversite bünyesinde halen yürütülmekte olan -Bor/Selülozik Nanokristalit (Whiskers) takviyeli Nanokompozitlerin Üretimi- başlıklı proje kapsamında alımı yapılıp BOREN ayniyatına kayıtlı listelenen cihazlar ve bu protokol kapsamında alınacak listelenen cihazlar ile işbu protokol kapsamında ihtiyaç duyulabilecek diğer cihazları Yetkinlik Merkezinin kullanımına tahsis edecektir. Bu kapsamda BOREN tarafından tahsis edilecek cihazların mülkiyeti BOREN e ait olup Üniversitenin gözetim ve sorumluluğu altındadır. Üniversite sözkonusu cihazların uygun şartlarda muhafazasını sağlamaktan Yürütme Kurulu ile birlikte sorumludur. İşbu protokolün sona ermesinden sonra, BOREN tarafından cihazların akıbeti konusunda alınacak karar gereği işlem yapılıncaya kadar bu sorumluluk devam eder.

Madde 8- CİHAZLARIN KULLANIMI

8.1. Yetkinlik Merkezinin bünyesindeki cihazlar, öncelikle bu protokolün amacı doğrultusunda Yetkinlik Merkezinde yürütülen faaliyet ve projeler kapsamında kullanılır. Bunların dışındaki kullanım talepleri ve ilgili faaliyetler, Yürütme Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır.

8.2. Yetkinlik Merkezi bünyesindeki cihazların bakım, onarım, tadil vb giderleri, öncelikle Yetkinlik Merkezimle yürütülen proje bütçelerine konulan ödeneklerden karşılanacaktır. Anılan giderlerin bu şekilde karşılanamaması halinde, BOREN tarafından karşılanacaktır.

Madde 9- FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR

9.1. İşbu protokol kapsamında BOREN taralından tamamen veya kısmen desteklenen faaliyet ve projeler sonucunda elde edilen bilimsel nitelikteki sonuçların yayımlanabilmesi, bilimsel yayınlarda kullanılabilmesi ve derslerde okutulabilmesi BOREN'in iznine tabidir İzin alınmak suretiyle yayım yapılmam halinde, BOREN’in desteği belirtilir ve yayımın bir örneği BOREN’e gönderilir

9.2. İşbu protokol kapsamında BOREN taralından tamamen veya kısmen desteklenen faaliyet ve projeler sonucu oluşan her türlü fikri ve sınai ürünün üzerindeki haklar ile bu kapsamda elde edilen buluşlara ilişkin pateni veya faydalı model başvurusu yapına hakkı B'OREN’e aittir.  Üniversiteve Yürütme Kurulu buluş ile ilgili olarak BOREN'e derhal gerekli bilgilerin verilmesini sağlayacaktır BOREN, patent veya faydalı model başvuru dilekçesinde buluşçuların isimlerini belirtecektir, Bu kapsamdaki fikri ve sınaî haklara konu ürünün kullanım hakkının devri veya bu ürünlerin üretimi halinde eldeedilecek gelirin paylaşımı, BOREN Mevzuatı çerçevesinde ilgili faaliyet veya projeler kapsamında ayrıca yapılacak sözleşmeler ile belirlenecektir,

Madde 10-GİZLİLİK

10.1. Taraflar, işbu protokol kapsamında yürütülecekfaaliyet ve projeler ile ilgili ve bunlarınsonucunda ortaya çıkan bilgilerin gizliliğinin korunmasındansorumludur. Taraflara dairgizli bilgiler, tarafın yazılı onayı olmadan üçüncükişilere ve kuruluşlara aktarılamaz, yayımlanamaz ve ifşaedilemez. Merkezde yürütülecekprojelerin gizliliği, her bir projeninsözleşmesinde ayrıca düzenlenir.

10.2.  İşbu protokol kapsamında Yetkinlik Merkezi faaliyetten hakkında ve bor alanında yayım yapılması, görüş bildirilmesi, kamuoyuna bilgi veya demeçverilmesi BOREN'in iznine tabidir.

Madde 11- DEĞİŞİKLİK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. Taraflar, işbu protokole ilişkin değişiklik önerebilir.Söz konusu değişiklik önerileri tarafların karşılıklı anlaşmaları sonucu düzenlenecek ekprotokolün imzalanması ile yürürlüğe girer.

11.2. İşbu protokol hükümlerinin icrası konusunda meydanagelebilecek sorunlar ve uyuşmazlıkların, taraflar arasında iyi niyet ve işbirliği esaslarıkapsamında çözümlenmesi esastır. Bu suretle uyuşmazlıkların çözülememesi halinde, Ankara Mahkemeleri ve İcraDaireleri yetkili olacaktır.

Madde 12-YÜRÜRLÜK, SÜRE VE SONA ERDİRME

12.1. İşbu protokol süresiz olup, taraflar, 6 (altı) ay öncedenyazılı olarak ihbarda bulunmak kaydıyla protokolü sona erdirebilir. Bu durumda, halihazırda devam edenprojelerin akıbetine taraflarca karar verilir.

12.2. İşbu protokol; 3 (üç) sayfa, 12 (on iki) madde ve3 adet ekten ibaret olup, 01.01.2012tarihinden geçerli olmak üzere 1 (bir) nüsha halinde hazırlanmış vetasdikli bir nüshası Üniversiteye verilmek üzere taraflarca imzalanmıştır.

 

EK-1

YÜRÜTME KURULU

 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Dr. İbrahim YAŞAR

Prof. Dr. M. Hakkı ALMA

Münib KARAKILIÇ

Prof. Dr. Nihat Sami ÇETİN

 

Halen Üniversite Bünyesinde Bulunan Boren’e Ait Cihazlar

1. Buğday Saplarından Kraft-Sodyumborhidriir Yöntemiyle Kağıt Hamuru Üretimi ve Oksijen umperborat Monohidrat ile Ağartılması’'başlıklı proje kapsamında alınan cihazlar:

1

Eilepro Beyazlık Ekipmanı

2

Analitik Terazi

3

Manyetik Karıştırıcı

4

Vibrasyonlu Kağıt Hamur Eleği

5

Su Banyosu

6

Pişirme Kazanı

7

Regmed FF2000Lab Tipi Kağıt Makinası

8

Lif tasnifi için Bouger Magnet Test Aleti

2. “Bor/Selülozik \anokris1alit (IVhiskers) Takviyeli Sanokompozitlerin Üretimi”başlıklı proje kapsamında alınan cihazlar

 

1

4S Derin Dondurucu

2

İnkübatör

3

Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcı

4

Manuel Pres

5

Öğütücülü Değirmen

6

Azot Tankı

7

Mekanik Karıştırıcı

8

Çoklu Manyetik Karıştırıcı

9

Soğutmalı Sürkülasyon Su Banyosu

10

Ultrasonik Banyo

11

Liyofilizör (Freeze Dry)

12

Atomik Güç Mikroskobu

3. Bor Bileşikleri Kullanılarak Yanmaya Dayanıklı Odun/Plastik Kompozit Üretimi başlıklı proje kapsamında alınan cihazlar:

1 Yanmazlık Test Kabini (Atlas Hvul2 Hovert)
2 Gönye Kesme Makinası (Devalt DW 708)
3 Daire Testere Makinası (Bosh GTS 10)
4 Kalınlık Makinası (Netmak KA 400)